Q. 講座、セミナーを実施しているのか?

A. 各種の講座、セミナーを実施しています。

一般経営者を対象に中小企業会計セミナーや生産性向上セミナーを開催しています。

人材育成として、経営士養成講座、経営士補養成講座、環境経営士養成講座を開催しています。